Privacyverklaring FinancialLease.nl

1. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

1.1 Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer je onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op deze verklaring, de cookieverklaring van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • browsergegevens;
 • duur van jouw bezoek;
 • pagina’s die je bezoekt;
 • links waar je op klikt;
 • locatiegegevens op basis van jouw IP-adres;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

2. Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt:

2.1. Contactformulier 

Via het contactformulier kun je ons vragen stellen of contact opnemen. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

 • geslacht; 
 • voornaam; 
 • achternaam; 
 • telefoonnummer; 
 • e-mailadres; 
 • vragen/opmerkingen.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop voor een periode van een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door jou aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden.

2.2. Bel mij terug  

Via het ‘Bel mij terug’ formulier kun je een belafspraak maken, ons vragen stellen of contact opnemen. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

 • geslacht; 
 • achternaam; 
 • bedrijfsnaam; 
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer; 
 • het moment dat wij u het beste kunnen bereiken; 
 • vragen/opmerkingen.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw verzoek, vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop voor een periode van een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door jou aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden.

2.3 Stel een vraag 

Via het ‘Stel een vraag’ formulier kunt u ons vragen stellen. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

 • geslacht; 
 • voornaam;
 • telefoonnummer; 
 • e-mailadres; 
 • vragen/opmerkingen.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop voor een periode van een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door jou aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden.

2.4 Brochure formulier 

Via het brochure formulier kun je een brochure opvragen voor een auto waarin je geïnteresseerd bent. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

 • e-mailadres. 

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om de overeengekomen afspraken betreffende het verzenden van de brochure overeen te komen. Je ontvangt op basis van de brochure download een gepaste aanbieding om jou te helpen bij het vinden van een geschikte auto. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om aan te geven dat je ook de nieuwsbrief van FinancialLease.nl wenst te ontvangen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat jij tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop voor een periode van een jaar. 

2.5 Offerte aanvraag op basis van de door jou geselecteerde auto 

Via het formulier offerte aanvraag, kun je een offerte aanvraag doen voor een auto naar jouw interesse. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

 • KVK-nummer;
 • bedrijfsnaam;
 • bedrijfsadres; 
 • geslacht;
 • voor- en achternaam; 
 • geboortedatum; 
 • telefoonnummer; 
 • e-mailadres; 
 • vragen/opmerkingen;
 • merk, type en model auto; 
 • het bouwjaar van het aangevraagde model; 
 • de aanschafwaarde van het aangevraagde model;
 • het leasebedrag van het aangevraagde model;
 • het slottermijn van het aangevraagde model;
 • de looptijd van het aangevraagde model;
 • de leasetermijn van het aangevraagde model.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw aanvraag te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we tot een overeenkomst zijn gekomen of een annulering van jou hebben ontvangen en aansluitend daarop de looptijd van de overeenkomst of een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijnen kunnen wij belangrijke informatie over jouw overeenkomst met jou delen of de reeds door jou aangereikte informatie betrekken bij jouw vervolgvragen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden. 

 2.6 Offerteaanvraag op basis van de Lease Calculator 

Via het formulier offerte aanvraag, kun je een offerte aanvraag doen voor een berekening naar jouw interesse. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • de door jou ingevulde aanschafwaarde excl. btw;
 • het door jou ingevulde leasebedrag;
 • het door jou ingevulde slottermijn;
 • de door jou ingevulde looptijd;
 • de leasetermijn;
 • KVK-nummer;
 • bedrijfsnaam;
 • bedrijfsadres;
 • de objectgegevens; 
 • merk, type en model auto;
 • het kenteken;
 • de door jou ingevulde aanschafwaarde incl. btw;
 • geslacht;
 • voorletters;
 • tussenvoegsels, achternaam en geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • vragen/opmerkingen.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw aanvraag te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we tot een overeenkomst zijn gekomen of een annulering van jou hebben ontvangen en aansluitend daarop de looptijd van de overeenkomst of een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijnen kunnen wij belangrijke informatie over jouw overeenkomst met jou delen of de reeds door jouw aangereikte informatie betrekken bij jouw vervolgvragen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden. 

2.7 Nieuwsbrief

Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

 • e-mailadres;

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om de overeengekomen afspraken betreffende het verzenden van nieuwsbrieven na te komen. Deze mailing kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Zodra je jezelf afmeldt, worden jouw gegevens gewist en komt jouw e-mailadres op de zogenoemde opt-out lijst, zodat wij je niet meer kunnen mailen. 

2.8 Contact aanbieder

FinancialLease.nl verkoopt zelf geen auto’s. Alle auto’s op FinancialLease.nl worden aangeboden door adverterende aangesloten automobielbedrijven. Op onze website kun je eenvoudig contact opnemen met de verkoper van de door jou gewenste auto. FinancialLease.nl verstrekt hiervoor jouw persoonsgegevens aan het aangesloten autobedrijf en zorgt ervoor dat de navolgende gegevens van jou bij de verkoper terecht komen:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • alle persoonsgegevens zoals aangegeven bij het aanvraagformulier.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om de te delen met de desbetreffende partij om de overeengekomen afspraken betreffende de aanvraag van jouw auto na te komen. Wij bewaren deze informatie totdat we tot een overeenkomst zijn gekomen of een annulering van jou hebben ontvangen en aansluitend daarop de looptijd van de overeenkomst of een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijnen kunnen wij belangrijke informatie over jouw overeenkomst met jou delen of de reeds door jou aangereikte informatie betrekken bij jouw vervolgvragen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden. 

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens:

Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

ter nakoming van afspraken met jou (zoals in de genoemde formulieren); ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:

a. marketingdoeleinden;
b. het in behandeling nemen van jouw leaseaanvraag ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);

Verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden:

Wij kunnen jouw persoonsgegevens bekendmaken aan derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor FinancialLease.nl. Jouw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. FinancialLease.nl heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij FinancialLease.nl te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

FinancialLease.nl verstrekt jouw persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, Belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door jou verzochte dienst.

Bewaartermijnen

Voor het merendeel van de persoonsgegevens hebben wij de bewaartermijnen gespecificeerd en transparant neergelegd in deze disclaimer. Voor (eventuele) overige gegevens geldt dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Voorgaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:

Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens te verlenen. Je kan dit verzoek indienen per e-mail: privacy@financiallease.nl, of per post: Afd. Privacy, FinancialLease.nl, Business Center Bisonspoor, Bisonspoor 3002-A301, 3605 LT Maarssen.

Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Middels de voorgaande contactgegevens of beschikbare opt-out mogelijkheden kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kun je ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Klachten

Als je een klacht hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens, kunt je een e-mailbericht sturen naar privacy@financiallease.nl. Wij vragen je hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent jouw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kun je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen. 

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy en Cookieverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookieverklaring van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens FinancialLease.nl:

Indien je vragen hebt over deze Privacy- en Cookieverklaring of over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je ons bereiken op de volgende manieren:

per e-mail:
privacy@financiallease.nl 

per post:
Afd. Privacy  
Financial Lease Nederland B.V.
Business Center Bisonspoor
Bisonspoor 3002-A301
3605 LT Maarssen

telefonisch:
030 267 99 93

Disclaimer

FinancialLease.nl stelt de informatie en documenten op de website met veel zorg samen. Toch kan FinancialLease.nl de juistheid en volledigheid ervan niet altijd garanderen. In geen geval is FinancialLease.nl aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, behalve in de gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van FinancialLease.nl en/of haar medewerkers.

Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen van FinancialLease.nl zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van FinancialLease.nl worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Content van FinancialLease.nl mag alleen met bronvermelding en actieve link naar de website gedeeld worden.

Niets van de website van FinancialLease.nl mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij daarover vooraf schriftelijk toestemming van FinancialLease.nl is gegeven.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op FinancialLease.nl berusten uitsluitend bij Financial Lease Nederland B.V. of bij de ontwikkelaars van deze site. De informatie op FinancialLease.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Financial Lease Nederland B.V..